Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Ulaştırma/Lojistik/Taşımacılık Sektörünün Geleceğini Etkiliyor

Dünya bir “Ortak Pazar” haline geldi.Bu ortak pazarın oluşumunu sağlayan ve geliştiren en önemli etken ulaştırma/lojistik/taşımacılık sektörleridir.Bu sektörlerin Türkiye’nin siyaseten güçlenmesinde ,ekonomik gelişmesinde ve güvenliğinin sağlanmasında da çok önemli  işlevleri olmaktadır/olacaktır. Üstelik ülkemiz dünyanın en stratejik yerinde ve dünyanın “lojistik yeteneği” en iyi ülkesi konumundadır.

Türkiye’nin ve  “genç yaştaki” taşımacılık ve lojistik sektörünün önünü, dünya ile rekabet edebilecek şekilde eğitim verebilecek durumda olan öğretim elemanları ve bu öğretim elemanlarından  alacakları eğitimle “mücehhez/donanmış”  olan bireyler açacaktır. 

Türkiye’nin ulaştırma/lojistik/taşımacılık sektörlerine baktığımızda, çalışanların önemli bir kısmının  lojistik ve taşımacılıkla ilgili “örgün  eğitim” al(a)madığını görürüz. Bu da çok doğal bir şeydir. Çünkü Türkiye’de bu sektörler için yeterli nitelikte ve nicelikte “örgün/yaygın/açık/süreli eğitim”  arzı da yoktur.
 
Eğitimi veren/verecek yoksa, ne yazık ki eğitimli bireylerin olamayacağı da aşikardır. Dolayısıyla taşımacılık ve lojistik  “iş”leri, çalışanların “usta”larından hem pratik hem de teorik eğitim aldıkları iş alanlarıdır. Usta-çırak ilişkisi, en önemli eğitim şeklidir.

Ancak unutulmamalıdır ki küreselleşen lojistik/taşımacılık sektöründeki gelişmelere uygun “bilim” yoksa hiçbir şey olamayız hiçbir şey yapamayız.
 
Çünkü üniversitelerimizde “özellikle” ulaştırma/lojistik/taşımacılık konusunda yeterli sayıda ve nitelikte “öğretim elemanları” yetiştirilememektedir.
Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’ün görevi, doğru bir planlama yaparak, üniversitelerin ulaştırma/lojistik/taşımacılık konularında her açıdan nitelikli ”öğretim elemanı”  yetiştirmelerinin önünü açmalıdır.
Yükseköğretim kurumlarının görevi de, kendilerinin ve yeni kurulmuş ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyacı için yurt içinde ve dışında,   kalkınma planı ilke ve hedeflerine ve Yükseköğretim Kurulunun belirteceği ihtiyaca ve esaslara göre öğretim elemanı yetiştirmek olmalıdır.
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunun amacı da zaten bunu işaret ediyor.Kanun YÖK’e verdiği yetki ve sorumlulukla yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemiş,eğitim - öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemiştir.                                                       
Kanun Yükseköğretimde  "Ana ilkeler" olarak da, Öğretim elemanlarının yurt içinde ve dışında yetiştirilmeleri ve görevlendirilmeleri, üretim - insangücü - eğitim unsurları arasında dengenin    sağlanması, yükseköğretime ayrılan kaynakların ve ihtisas gücünün dağılımı, kalkınma planları ilke ve hedefleri doğrultusunda    ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının karşılanması, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim - öğretimi de kapsayacak şekilde planlanmak ve gerçekleştirmek olduğunu vurgulamaktadır.     

Çünkü, Türkiye’de yükseköğretim düzeyinde verilmekte olan ulaştırma eğitimi ve çalışmalarının disiplinlerarası/çok disiplinli yaklaşımın gerçekleştirilmesine yönelik olarak “ulaştırma iktisadı ve politikası”, “ulaştırma tarihi”, “ulaştırma ekonomisi ve yönetimi” vb. sosyal bilim alanlarının, lisansüstü bilim alanlarını kapsayan lisansüstü uzmanlık dallarında verilmediği görülmektedir. 

Türkiye’nin 21. yüzyılın temel eğilimleri ile uyumlu bir ulaştırma eğitimi verilmek, bununla ilgili çalışmalar yapılmak ve buna uygun ulaştırma uzmanları-profesyonelleri yetiştirilmek
 isteniyorsa; mühendislik, şehircilik vb. alanların yanında sosyal bilim alanlarındaki uzmanlaşmayı da dikkate alan disiplinlerarası/çok disiplinli yaklaşıma dönük bir akademik ortamın yaratılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. 

Ulaştırma hizmet sektöründe faaliyette bulunan çok sayıda firmanın-girişimcinin bu alanda yetiştirilmiş uzman işgücü bulunmadığı, sektörün bu alandaki uzman işgücüne çok ihtiyacı olduğu konusundaki talepleri sıkça dile getirilmektedir. 

Türkiye’de ulaştırma sorunlarını makro ve mikro açıdan analizi ve uygun politikalar geliştirebilmesi, ek olarak profesyonel ulaştırmacıların yetiştirilebilmesi için yüksek lisans ve doktora eğitimi çalışmalarının desteklenmesi gerekmektedir. 

Anadolu Üniversitesi Ulaştırma Ekonomisi Araştırma Enstitüsü’ne bağlı “Ulaştırma Ekonomisi Anabilim Dalı” olmasına rağmen; Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne lisansüstü öğretim ve lisansüstü tez yönetimi desteğinde bulunulabileceği halde bu kurumda da akademik çalışmalar konusunda yeterli nitelik ve niceliğe ulaşılamamaktadır. 
Sosyal bilim alanlarındaki uzmanlaşmayı da dikkate alan disiplinlerarası/çok disiplinli yaklaşıma dönük bir akademik ortamın yaratılması ve geliştirilmesi için yaratılan akademik ortamlar olduğu halde, lisansüstü çalışmalar yüksek lisans düzeyine kadar sürmekte, fakat doktora çalışmalarına geçilememektedir. 
Bu durumun nedeni ise Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı ’na bağlı Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından oluşturulan “Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı” içinde;
• Ulaştırma Ekonomisi ve Yönetimi Bilim Dalı 
• Ulaştırma Hizmetleri Bilim Dalı  
• Raylı Sistemler İşletmeciliği Bilim Dalı  
• Ulaştırma Trafik Hizmetleri Bilim Dalı 
• Lojistik Bilim Dalı 
ile ilgili bilim alanlarının bulunmamasıdır. 
Bilim dalı yoksa, öğretim elemanı nasıl yetişecek, günümüzün ve geleceğin en önemlisi olan ulaştırma/lojistik/taşımacılık sektörlerinin önü, konusu ile ilgili eğitim alanlarının olmaması durumunda nasıl açılacaktır?
Tüm bu açıklamalar çerçevesinde akademik çalışmaların önünün açılması, uzman-profesyonel ulaştırmacıların yetiştirilmesi için YÖK başkanlığı tarafından belirlenerek oluşturulan “Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı” ile “Anahtar Sözlükler Tablosu”nda; “Ulaştırma Ekonomisi ve Yönetimi Bilim Dalı”  “Ulaştırma Hizmetleri Bilim Dalı”,   “Raylı Sistemler İşletmeciliği Bilim Dalı ”,  “Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bilim Dalı” ve “Lojistik Bilim Dalı”nın da  yer alması önem ve öncelik taşımaktadır.
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları incelendiğinde, ulaştırma/lojistik/taşımacılık konusundaki öğretim elemanı açığının gerçeği görülecektir.
Ulaştırma/lojistik/taşımacılık sektörü ile ilgili öğretim elemanı açığı, Türkiye’nin geleceğinin açığıdır.
Dünya ile rekabet edeceği iddiasında olan Türkiye’nin işverenleri; İşe alacağı kişiler sektör ile ilgili eğitim alamadıkları, bilmesi gereken bilgi ve becerileri öğrenemedikleri için  her defasında yanlış kişiyi istihdam ederek para ve zaman kaybetmektedir. Buna karşılık işin gerektirdiği bilgi ve becerileri eğitimle alan kişilere  sahip olan ülkelerin ulaştırma/lojistik/taşımacılık sektöründeki işverenleri, değişen koşullara ayak uydurabilen kişileri istihdam ettiklerinden dolayı rekabet gücleri artmaktadır.
Nitelikli işgücü yoksa, tüketiciye kaliteli mal ve hizmet sunulması mümkün değildir.Türkiye’deki  ulaştırma/lojistik/taşımacılık sektöründeki işverenler, deneme yanılma yolu ile çalışan istihdam ettiklerinden,kaliteli hizmet sunamamaktadırlar.
Madalyonun tersi ve vahim tarafı da işgörecekler/işgörenler içindir.

Türkiye’nin çalışabilir nüfus oranın çok yüksek olduğu ve eğitim imkanları çok kısıtlı olan ulaştırma/lojistik/taşımacılık sektöründeki gelişmeler dikkate alındığında durum anlaşılır olmaktan çıkmaktadır.

İşverenin yoğun bir insan kaynağına talebi var ancak bu talebe uygun eğitim almış işgöreni bulması neredeyse mümkün değildir. 

Öğretim Elemanlarının yetiştirilmesi de yetersiz kaldığından, eğitim ile iş yaşamı arasında sağlam köprüler kurulamamaktadır.

Yüksek Öğretim Kurumunun  ulaştırma/lojistik/taşımacılık sektörünün eğitimli insan kaynağı yetişmesini sağlayacak öğretim elemanı yetiştirmesinin yolunu çok acele açmalıdır.


Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!