Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Ulaştırma Sektöründe Dönüşüm ve Değişim Süreci Başladı

Ulaştırma (karayolu, demiryolu, denizyolu, içsuyoları, havayolu) Sektörünün geleceğini etkileyecek, ulaştırma modları arasındaki dengesiz dağılımı giderecek ve taşımacılık sisteminde köklü bir dönüşüm ve değişimi başlatacak çok önemli kararlar yürürlüğe konuldu.
Bu kararlardan birincisi;  Bakanlar Kurulunun 18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan “2012 Yılı Programı” kararı ile 01 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 655 Sayılı “Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”  dir.
2012 Yılı Programında, “demiryollarında özel sektör tren işletmeciğine geçiş, TCDD’nin yeniden yapılandırılması” kararı yer aldı. Daha önce de zaman zaman dile getirilen demiryolu sektörünün serbestleştirilmesi , 2012 yılı programına resmi olarak girmiş bulunmaktadır.
Bu karara göre demiryolunun serbestleştirilmesi ile ilgili hukuki düzenlemelerin yapılmasına 2012 yılında başlanacaktır. TCDD’nin “tekel” olarak yolcu ve yük treni işlettiği demiryollarında, 2012 yılından itibaren özel sektörün de işletmeci olarak yer almasının önü açılacaktır. 
Demiryolu İşletmeciliği yapacak özel sektör de, halen  kendisine ait uçak ve personel ile yapılan  havayolu taşımacılığında olduğu gibi kendine ait lokomotif, vagon ve personel ile  istediği demiryolu güzergahlarında yük ve yolcu taşıması yapma imkanına kavuşacaktır. 
Böylece daha önce serbestleşmiş olan karayolu,denizyolu,havayolu modları yanında  devlet tarafından tekel olarak yapılan  demiryolu sektörü de serbestleştirilmiş olacaktır.Bu durum taşıma modlarının işbirliğini geliştirecek,ülkenin rekabet gücünü artıracaktır.
Ayrıca Programda, “Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma sektörün de stratejik bir amaçtır. Bu doğrultuda demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği geliştirilecektir. Yük taşımacılığı özel sektörün işletmecilik avantajlarından yararlanmak üzere serbestleştirilecek ve TCDD yeniden yapılandırılarak kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye getirilecektir. Özel sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgelerine olmak üzere demiryolu bağlantı hatları yapılacak ve araç yatırımları özel sektöre bırakılacaktır” denilmekte  “Yük taşımalarının demiryolu ağırlıklı yapılması ulaştırma sektöründe stratejik bir amaçtır. Bu doğrultuda demiryolunda özel sektör tren işletmeciliği geliştirilecektir. Yük taşımacılığı özel sektörün işletmecilik avantajlarından yararlanmak üzere serbestleştirilecek ve TCDD yeniden yapılandırılarak kamu üzerindeki mali yükü sürdürülebilir bir seviyeye getirilecektir. Özel sektörle ortaklıklara gidilerek başta sanayi bölgelerine olmak üzere demiryolu bağlantı hatları yapılacak ve araç yatırımları özel sektöre bırakılacaktır.” ifadesinin altı çizilmektedir.
Kararlardan ikincisi de ; 01 Kasım 2011 tarihli 28102 Sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede Yayımlanan “Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmündeki  Kararname” ile  Ulaştırma Bakanlığı'nın adı ,teşkilat yapısı ve görevlerinde önemli değişiklikler yapıldı.  Yeni Ulaştırma,Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının  görevlerine ve teşkilat yapısına baktığımızda, Ulaştırma (karayolu,demiryolu), denizcilik (denizyolu, içsu ‘göl,nehir,kanal’ yolu), haberleşme, posta, havacılık ve uzay teknolojilerinin kurulması,kurdurulması,işletilmesi ve işlettirilmesi ile  “demiryolu sektörünün serbestleşmesine”  göre yapılandırıldığı görüyoruz.


Bakanlığın ulaştırma ve haberleşme  sistemlerinin düzenleyicisi,kontrol edicisi durumundaki  bazı hizmet birimleri şunlardır: 
• Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
• Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü
• Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü
• Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü
• Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü
• Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü
• Haberleşme Genel Müdürlüğü
• Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü
• Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü.
• Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
• Denetim Hizmetleri Başkanlığı
• Strateji Geliştirme Başkanlığı
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı

Bu birimlerin  birisi,demiryolu sektörünün serbestleştirilmesinde en önemli sorumluluğu taşıyacak olan “Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü” olacaktır.

Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır: 
• Demiryolu ulaştırması faaliyetlerinin ticari, ekonomik, sosyal ihtiyaçlara ve teknik gelişmelere bağlı olarak ekonomik, seri, elverişli, güvenli, kaliteli, çevreye kötü etkisi en az ve kamu yararını gözetecek tarzda serbest, adil ve sürdürülebilir bir rekabet ortamında yapılmasını ve bu faaliyetlerin diğer ulaştırma türleriyle birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini sağlamak.
• Demiryolu altyapı işletmecisi ve demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanların hizmet esasları, mali yeterlik ve mesleki saygınlık şartlarını belirlemek, bunları yetkilendirmek ve denetlemek.
• Demiryolu ulaştırması alanında hizmet üretenler ile hizmetten yararlananların hak, yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemek.
• Demiryolu taşımacılığı alanında kamu hizmeti yükümlülüğüne ilişkin usul ve esasları belirlemek.
• Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecileri ile demiryolu taşımacılığı alanında organizatör, acente, komisyoncu, gar veya istasyon işletmecisi ve benzeri faaliyette bulunanlar ile makinistler başta olmak üzere bu işlerde çalışanların mesleki yeterlik şartlarını belirlemek, bununla ilgili eğitim vermek veya verdirmek, sınav yapmak veya yaptırmak ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek.
• Her çeşit çeken ve çekilen demiryolu aracının tescilinin yapılması ve sicilinin tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek, bunların tescilini yapmak ve sicilini tutmak.
• Demiryolu altyapısı ve çeken ve çekilen araçların kullanımı için asgari emniyet sınır ve şartlarını belirlemek ve bunları denetlemek.
• Demiryolu altyapı işletmecileri ve demiryolu tren işletmecilerine ilgili emniyet belgelerini vermek veya verebilecekleri yetkilendirmek ve denetlemek.
• Demiryolu altyapısı kullanımı, tahsisi, erişimi ve ücretlendirmeye ilişkin olarak demiryolu altyapı işletmecileriyle demiryolu tren işletmecileri arasında oluşan ihtilafların çözümüne yönelik karar almak.
• Demiryolu taşımacılık faaliyetlerinde kullanılan yük ve yolcu garları veya istasyonları ile benzeri yapıların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları denetlemek.
• Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın cins, kapasite, sahiplik, yaş ve benzeri yönden asgari nitelikleri ile bunların dönemsel teknik muayenelerine ilişkin usul ve esasları belirlemek.
• Demiryolu tren işletmecilerince kullanılan her türlü çeken ve çekilen aracın dönemsel teknik muayenesini yapacakların asgari niteliklerini belirlemek ve bunları yetkilendirmek ve denetlemek.
• Demiryolu ulaşımını geliştirmek ve serbest, adil, sürdürülebilir bir rekabet ortamı sağlamak amacıyla sınırlı olmak üzere; demiryolu altyapı kullanım ücretleri ile taşımacılık faaliyetlerine ilişkin gerektiğinde taban ve tavan ücret tespit etmek ve uygulamasını denetlemek.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını yeni teşkilat yapısı, ulaştırma modları arasındaki olumsuz dengenin düzeltilmesi için önümüzdeki süreçte çok hızlı  düzenlemelerin yapılacağının da habercisidir.

Ülkemizdeki yük ve yolcu taşımacılığı, karayolu ağırlıklı yapılmaktadır. Karayolu ağının artan kullanıcı sayısı ile oluşan yapısal ve işletim sorunları, ağır trafik yükünü taşınamayacak boyuta getirmiştir.Kombine taşımacılığın geliştirilmesiyle; karayolu taşımacılığı payının azalması ve dolayısıyla trafik tıkanmalarının önüne geçilmesinin yanı sıra, uzun mesafe taşımacılığının, ekonomikliğin ve güvenliğin oluşturulması da sağlanacaktır.

Taşıma süresi, taşıma maliyeti, sürücü konforu, bazı ülkelerle olan geçiş kotası sorununun çözümü gibi pek çok konuda olumlu sonuçlar doğurmakta olması, kombine taşımacılığın geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca Ülkemizin coğrafi konumu ve olanakları kombine taşımaya çok elverişlidir.

Kombine taşımacılığı geliştirmeye yönelik olarak; tüm ana limanların karayolu ve demiryolu bağlantılarını tamamlanacaktır. 

Kentler arasında demiryolu taşımacılığına önem verileceği gibi  trafik tıkanıklığı yaşanan büyük kentler olmak üzere kentiçi (Başkentray, Egeray, Marmaray vb.) raylı toplu taşıma projelerine öncelik ve önem verilecektir. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının merkez ve taşra teşkilâtında yürütülmekte olan hizmetlerin etkinliğini artırmak suretiyle,kurumsal gelişmeye katkıda bulunmak için; ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmış personelin istihdam edilmesini sağlayacak,orta ve uzun vadede ise ulaştırma sektöründe hizmet vermekte olan kamu kurum ve kuruluşlarının birikimlerinden de yararlanılarak, sektörün ihtiyacı olan mesleki eğitim almış, nitelikli personel talebinin karşılanmasının önünü açılmış, sektörde yaşanan sorunlara çözüm getirmek için gerekli bilimsel incelemeleri yapacak olan birimler oluşturulmuştur. 

Ayrıca beşeri ve maddi kaynak israfını önlemek ve yönetimde daha süratli ve etkin karar alma
süreci oluşturmak amacıyla Bakanlık hizmetlerinin daha etkin yürütülerek, kurumsal gelişmeye katkıda bulunmak için; ihtiyaç duyulan alanlarda uzmanlaşmış personelin istihdamını sağlama imkanı yaratılmıştır.

2012 yılında ulaştırma sektörü ve özellikle demiryolu sektörü için alınacak kararlar ve düzenlemeler Türkiye’nin önünü açacaktır.

Son sözüm olarak “demiryolu geleceğimizdir” diyoruz. 


Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!