Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Taşımacılık Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları ve Eğitimle Gelişecektir

2012 yılından itibaren Ulaştırma Sektörü ile ilgili çok önemli değişimler ve dönüşümler yaşanacağını,yakın zamanda oluşan gelişmelerden anlıyoruz.Bu gelişmelerin odağında da “demiryolu sektörü” olmaktadır.Bugüne kadar devletin tekelinde olan demiryolu sektörü ,serbestleştirilerek diğer taşıma modlarında (karayolu,denizyolu,havayolu) olduğu gibi rekabete açılmaktadır.

Bu serbestleşme öncesinde,sürecinde ve sonrasında özel demiryolu firmalarının oluşturduğu sivil toplum kuruluşunun serbestleştirmenin oluşturulmasında ve sonrasında,her konuda önemli katkıları olacaktır.

Bu nedenle Türkiye’de demiryolu sektöründe öncü ve güçlü güçlü bir “Sivil Toplum Kuruluşu” oluşturmanın çabasında olan Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)’de. Demiryolu sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörle yakın ilişkisi bulunan tüm firmaları bir “çatı” altında toplamanın gayreti içindedir.

2006 yılında kurulan ve çok genç olan dernek,son iki sene  içinde TOBB Ulaştırma ve Lojistik Sektör Meclisinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Lojistik Konseyinde görev almıştır.TOBB ve TİM’in Ulaştırma ve Lojistik konularında, sivil toplum kuruluşu olarak demiryolu sektörünü temsil etmektedir.

Yine  Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca düzenlenen “Ulaştırma Sektörü Uyum Stratejisi Çalışma Grubu” ,Avrupa Birliği Bakanlığı’nın “Ulaştırma Çalışma Grubu” ve Ekonomi Bakanlığı’nın “Balkan Ülkeleri Çalışma Grubu” toplantılarına sivil toplum kuruluşu olarak demiryolu sektörünü temsilen katılmaktadır.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca düzenlenen AB Eşleştirme Projesi kapsamında “Türkiye’de İntermodal Taşımacılığının Güçlendirilmesi” çalışmalarına demiryolu sektörünün sivil toplum kuruluşu olarak katkı sağlamaktadır.

Ayrıca Üniversiteler ile işbirliği içinde,demiryolu konusundaki eğitim çalışmalarına katkıda bulunulmaktadır.Bu çalışmaların amacı da üniversiteleri kentiçi ve kentlerarası raylı sistemler konusunda eğitim programları açmalarını sağlamak yönündedir.

DTD’nin beklediği önemli yapısal düzenleme yakın zamanda çıkartılmıştır.Türkiye ulaştırma sektöründeki büyük değişimi başlatacak ve Türkiye’nin geleceğini olumlu olarak etkileyecek olan düzenleme,01 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren 655 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile yapılmıştır.

Ulaştırma Bakanlığı’nın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlemiş, bakanlığın adı da belirlenen görev,yetki ve sorumluluklarına uygun olarak  “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı” olarak değiştirilmiştir.

Biz bu yeni düzenlemeden şunları anlıyoruz;

Her zaman söylenen “ulaştırma ve haberleşme ile ilgili tüm birimler tek bir yönetim/bakanlık altında toplanmalıdır” hayata geçirilmiştir
2012 ve sonrasında ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde çok önemli değişim ve dönüşümler çok hızlı bir şekilde yapılacaktır

Ulaştırma ve haberleşme konusunda Dünya ile entegre olmamızın önünü açacak tüm yapısal ve teknolojik projeler hayata geçirilecektir

Demiryolu Sektörü çok kısa süre içinde serbestleştirilecek, müktesebat Kapsamındaki “Taşımacılık Politikası” başlıklı 14. Faslın,  AB’nin Fasıl açma/kapatmaları dikkate alınmadan,kendimiz için Türkiye’nin yararı için hayata geçirilecektir.

Ulaştırma sektöründeki temel amacın, ülke ekonomisinin ve sosyal hayatın gereksinimlerine uygun, taşıma türleri arasında dengenin sağlandığı, çağdaş teknoloji ve uluslararası kurallarla uyumlu, çevreye duyarlı, ekonomik ve güvenli taşımacılığın yapıldığı bir ulaştırma altyapısının zamanında oluşturulmasıdır. Ulaştırma alt sektörlerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte çalışması ve kombine taşımacılığın yaygınlaştırılmasının esas alınacağı olduğunun altı çizilmiştir

Lojistik sektörü ile ilgili sorumluluğa açıklık getirilmiş, lojistik sektörü konusunda bakanlığın görevinin ve sorumluğunun ”Lojistik köy, merkez veya üslerin yer, kapasite ve benzeri niteliklerini belirleyerek planlamak, kurulmalarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve izin vermek, gerekli arazi tahsisi ile altyapıların kurulması hususunda ilgili kuruluşları koordine etmek ve uygulamasını takip etmek ve denetlemek” olduğu net olarak belirtilmiştir.

TOBB ve DTD olarak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ilgili düzenlemeyi çok uygun bulduğumuzu belirtiyoruz.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında talebimiz; Önümüzdeki süreçte ulaştırma sektöründeki değişimin hukuki altyapısını oluşturacak Yasalar, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler, Tebliğler v.b. tüm mevzuat çalışmaları mutlak surette sektör ile ilgili tüm Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile birlikte yapılmalıdır.

Ancak bu süreçte en önemli sorunumuz,taşımacılık sektöründe eğitimli insan temini olacaktır. Bu sorun da “talebi karşılacak sayıda raylı sistem eğitimi imkanı olmamasıdır.” Şimdiye kadar Anadolu Üniversitesi Porsuk Meslek Yüksekokulu ve Erzincan Üniversitesi Refahiye Meslek Yüksekokulu dışında hiçbir devlet ve vakıf üniversitelerinde raylı sistemler programı açılmamıştır.

Raylı sistemler;  güvenli, hızlı ve ekonomik olması yanında şehirleşme ve sanayileşmenin getirdiği yoğun trafik ve çevre kirliliği gibi sorunların çözümü için de önemli bir alternatiftir. Tüm dünyada raylı sistemlerin kullanıldığı ulaşım araçları hızla gelişmektedir. Raylı sistemler ulaşımında önemli bir yere sahip olan Demiryolları, yeni raylı sistemlerin inşasını ve işletme personelinin çağdaş uygulamalarla yetiştirilmesini bir zorunluluk olarak görmektedir.

Artan yatırımlar ve sektörel ihtiyaçlar düşünüldüğünde kuşkusuz bu bir eksikliktir.Son yıllarda kentiçi raylı sistem  işletmeciliğindeki gelişmeler bu alanda görev alacak iş gücünün yetiştirilmesinin önemini daha da artırmıştır.

Bilindiği gibi Türkiye’de demiryolu altyapısı ve işletmeciliği bir devlet kurumu olan TCDD tarafından “tekel” olarak yapılmaktadır. Demiryolu taşımacılığı eğitimleri de TCDD’nin kendi iç bünyesinde verilmektedir. TCDD’nin dışında 2-3 orta ve yüksek eğitim kurumu dışında orta ve yüksek eğitim kurumları ile özel eğitim kurumlarında raylı sistemlerle ilgili eğitimi verilmemektedir.

Bu nedenle raylı sistemlerle ilgili eğitiminin çok acele olarak orta ve yüksek eğitim kurumlarına yaygınlaştırılması zorunluluk gibi görülmektedir.
Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD)  lojistik ve taşımacılık sektörünün bu eğitim açığını kapatmak amacıyla “demiryolu taşımacılığı eğitimi” programı başlatmış bulunuyor.
Yoğun bir taleple karşılaşan eğitim programlarının dördüncü de yapılmıştır.Bu eğitimlere yaklaşık 200 kişi katılarak belgelerini almışlardı.

Verilen eğitimler ile amacı;
• Demiryolu taşımacılığını öğrenmeyi, sektör ile ilgili bilgilere ulaşmayı,mevcut demiryolu bilgilerini güncellemeyi,diğer taşıma sistemleri ile kıyaslanabilirliğini sağlamak,
• “Yaşamboyu öğrenmeyi” de destekleyerek, demiryolu taşımacılığı eğitimini alan kişinin, işinin gerektirdiği bilgilere sahip olmasının, değişen koşullara ayak uydurabilen duruma gelmesinin,çalıştığı/sahip olduğu firmanın rekabet gücünü artıracak, nitelikli ve daha kaliteli hizmet sunabilecek duruma gelmesinin önünü açmak,
• İşyerinde işe yeni başlayan/başlayacak çalışanı, işine alıştırmak ve en kısa sürede işe uyumunu sağlamak, verimliliğini arttırmak,
• Demiryolu ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuat (kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge,genel emir,konvansiyon,sözleşme,tarife v.b.) doğrultusunda hazırlanan eğitim programları ile sektörde çalışanların görevlerini, yürürlükte olan mevzuat çerçevesinde ve işin gereklerine uygun olarak yapmasını sağlamaktır.

Bilgi ancak yaşamboyu devam eden eğitimle güncelenebilmektedir.Kişilerin bilgileri güncel değilse bilgisinin bir değeri olamayacaktır.

Demiryolu Sektörü ile ilgili teknik ve işletmecilik eğitimlerinin üniversitelerde yaygınlaşmasını ivedi olarak bekliyoruz.


“demiryolu geleceğimizdir”


Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!