Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Özel Demiryolu Araç İmalat Sanayi Sektörü

Türkiye’de Demiryolu Altyapı İşletmeciliği ve Tren İşletmeciliği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) tarafından “tekel” olarak yapılmaktadır.
Bu tekel durumu yalnız altyapı ve tren işletmeciliğinde değil, demiryolu sektörünü oluşturan tüm alanlarda da son yıllara kadar devam etmiştir.

Daha düne kadar kendi personelinin elbisesini dikmiş,tüm personelinin her türlü eğitimini vermiş,kullanacağı yolcu ve yük vagonlarını üretmiş,yolların,lokomotiflerin,vagonların, sizyalizasyon, elektrifikasyon, telekominükasyon tesislerinin, köprü ve viyadüklerin, binalarının velhasıl tüm kaynaklarının bakım ve onarımlarını,yedek parçalarının üretimini kendisi yapmıştır.

Ayrıca kendisine ait hastanelerde ve yerel hekimlerinde tüm personelinin sağlık hizmetini yerine getirmiştir.

Demiryolu bir gün bakmıştır ki, kendisini sanayiciler, eğitimciler ve Türkiye tanımıyor. Çünkü demiryolu sektörü 2000’li yılların başına kadar içine kapanmış, etrafını duvarlarla örmüş olarak yaşıyordu.

Bu nedenle Türkiye’de özel sektör demiryolu imalat sanayi ve yan sanayi hemen hemen hiç gelişmemiştir. Üniversiteler demiryolu ile ilgili programlar açmakta zorlanmaktadır.Çünkü eğitim verebilecek öğretim elemanı yetişmemiştir.

Yakın zamanda çıkması beklenen demiryolu sektörünün serbestleştirilmesi ile ilgili yasalar sonrasında demiryolu sektörü önümüzdeki süreçte büyük sıçramalar yaparak büyüyecektir. Ancak bu büyümenin sağlıklı ve teknolojik gelişmelere uygun bir şekilde olabilmesi, demiryolu sektörünü besleyen tüm sanayi sektörünün ve özellikle vagon imalat sanayinin ve yan sanayinin demiryolu ihtiyaçlarını karşılayacak yapıya kavuşturulması ile mümkün olabilecektir.

Önümüzdeki dönemde mal ve hizmet üretiminin en önemli ön şartı ve girdisi olan altyapı hizmetlerinin rekabetçi piyasada özel sektör tarafından sunumu esas alınacağı da dikkate alındığında, özel sektörün acilen kendisini şimdiden gelecekteki demiryolu sektörünün geliştirilmesine ve istenilen büyüklüğe ulaştırılmasına hazırlamalıdır.

Demiryolu sektörü yeniden yapılandırılırken, ülkemizin altyapı ihtiyacının, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandıracak şekilde kendi kaynakları ile karşılanması esas olacaktır. Bu suretle rekabetçi piyasanın oluşmadığı sektörler düzenlenerek, özel sektörün finansman ve işletme yeteneğinden maksimum derecede yararlanılacaktır. 

Bu çerçevede, ulaştırma, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri gibi altyapı hizmetlerinin sunumunda etkinlik sağlanacak ve kalite standartları yükseltilecektir.

Demiryolunun en önemli kaynağı olan demiryolu taşıtları imalat sanayi, AR-GE faaliyetlerinin yetersizliği nedeniyle teknoloji üreten bir yapıya ve uluslararası piyasada rekabet gücüne kavuşamamıştır. Son yıllara kadar demiryollarının ve demiryolu taşıtları imalat sanayinin ihmal edilmesi de yeni teknolojilerin yerine yaygın olarak kullanılan teknolojilerin benimsenmesine, mevcudun korunmaya çalışılmasına yol açmış ve yeni teknolojilerle kazanabilecek fırsatlar değerlendirilememiştir.

Türkiye’deki demiryolu araçları imalat sanayinin neredeyse tamamı devletin elinde bulunmaktadır. İmalatı TCDD’den gelen sipariş, yurt içindeki diğer kamu kurumlarının ihtiyaçları ve seneler itibari ile sürekliliği olmayan ülkelere demiryolu taşıtları üretilmek şeklinde olmaktadır. 

Bu konuda faaliyet gösteren demiryolu imalat sanayi iç ve dış pazarlarda serbest rekabet şartları altında rekabet edebilme gücüne sahip, günümüzün hızlı teknolojik gelişmesine ayak uydurabilen üretim kalitesi, maliyet ve satış sonrası servisleri diğer üreticilerle rekabet edebilen etkin pazarlama sistemine sahip etkilerden arındırılmış bir yapılanmaya girmelidirler.

Böylece vagon imalat sanayinin, buna paralel yan sanayinin ve sektöre girebilecek yeni oyuncuların girmesine öncülük edecektir.

Demiryolu taşıtları üretim sanayiinde faaliyet gösteren kuruluşların misyonu, yolcu ve
yük taşımaya yönelik raylı taşıt üretimi, onarımı ve revizyonunu, ülkemizi dışa bağımlı bırakmadan, milli ekonomiye azami katkıyı sağlayarak, çağın teknolojisine ve normlarına
uygun, hızlı, güvenli, konforlu, kaliteli olarak gerçekleştirmek olmalıdır.

Demiryolu taşıtları üretim sanayiinde faaliyet gösteren özel kuruluşların vizyonu, insanlığın
ihtiyaç duyduğu ve duyacağı yolcu/yük taşıma araçlarını, geliştirdiği ileri teknolojisi ile dünyanın her yerinde üreten, satan, sektöründe norm belirlemede etkin bir şirket olmalıdır.

21. yüzyılda demiryolunun, kentsel, kentlerarası ve kıtalararası ulaştırmada enerji verimliliğinin yüksekliği, çevre dostu bir ulaştırma türü olmasının ötesinde, trafik kazalarını azaltmak amacıyla yararlanılması zorunlu ve aynı zamanda güvenli, ekonomik ve rahat bir sistem oluşu ile ulaştırmada geçmiştekinden daha önemli rol oynayacağı göz ardı edilmemeli, özel sektörün demiryolu ve demiryolu taşıtları ile ilgili AR-GE çalışmalarına, demiryolu taşıtları imalat sanayii ile ilgili teknolojik yatırımlara önem verilmelidir.

Özel sektörde temel araştırma, uygulamalı araştırma ve deneysel araştırma olarak tanımlanan ve demiryolu ve demiryolu taşıtları imalat sanayiinde yok denecek kadar az olan AR-GE
faaliyetlerin hayati önemine inanılarak, AR-GE (araştırma-geliştirme) ve ÜR-GE (ürün geliştirme) için gerek kamunun, gerekse işletmelerin AB ülkelerindekine benzer oranlarda kaynak ayırması sağlanmalıdır. AR-GE ve ÜR-GE faaliyetleri öncelikli olarak ve mümkün olabilecek en yüksek oranlarda teşvik edilmelidir.

AR-GE faaliyetleri ile ilgili olarak ulusal yenilik sisteminin ögeleri olan üniversiteler, kamu kurumları, bilimsel kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektörün işbirliği sağlanmalıdır.

Türkiye’de AR-GE, ÜR-GE faaliyetlerinde de asıl sorun, sadece kaynakların kıt olması değil, aynı zamanda ilgili kamu ve özel kurumlar arasında işbirliği ve işbölümü yapılamaması nedeniyle bu kıt kaynakların verimli bir şekilde değerlendirilememesidir. Bu nedenle, kurumlar üstü teknoloji paylaşım ve standart geliştirme ile ilgili olarak yapılandırılacak bir birim, yerli imalatta biriken teknolojinin diğer imalatçılar arasında iyi bir şekilde paylaşılmasını sağlamalıdır.

Acilen, kamu ve özel sektör için yeterli sayıda ve kalitede AR-GE ve ÜR-GE uzmanı yetiştirilmelidir. Bunun için üniversitelerde demiryolu sektörü ile ilgili mevcut/geleceğin ürün ve yöntemlerinin en ileri düzeyde öğretilip araştırıldığı lisansüstü programlarının da yürütüleceği demiryolu kürsüleri kurulmalıdır.

Biliyoruz ki Türkiye’de artan ulaşım talebine uygun olarak demiryolu ve denizyolu fiziki altyapısının yeterince geliştirilememesi ve kapıdan kapıya taşımacılık için en uygun 
ulaştırma türünün karayolu taşımacılığı olması, yük ve yolcu taşımalarının ağırlıklı
olarak karayolu ağına yüklenmesine yol açmıştır. Bu durum taşıma türleri arasında 
dengesiz ve verimsiz bir ulaşım sisteminin oluşmasına sebep olmuştur.

Türkiye coğrafi konumu itibariyle tüm ulaşım türlerinin rahatça kullanabileceği bir ülke olmasına rağmen, geçmişte uygulanan politikalar nedeniyle neredeyse tek tür taşımacılığın yapıldığı bir ülke haline gelmiştir.Yurtiçinde karayolu taşımacılığına yüzde 90 düzeyinde bağımlı hale gelen ulaşım sistemimizin bu haliyle sürdürülebilmesi artık mümkün değildir. 

Dünyada ticaretin giderek serbestleşmesine paralel olarak rekabetin artması ve küresel ve bölgesel ölçekte organizasyonların ağırlık kazanmasıyla taşıma mesafelerinin uzaması, hız unsurunu öne çıkarmıştır.  Bu  durum,  hammadde  ve işlenmiş ürünlerin alıcılara düşük maliyetle ve zamanında ulaştırılmasının önemini artırmış, lojistik hizmetler ile desteklenen kombine taşımacılık sistemlerinin kullanımını yaygınlaştırmıştır.

Demiryolu taşımacılık sektörü yukarıdaki nedenlerden dolayı,tüm dünyaca stratejik bir taşımacılık modu olarak seçilmiştir.

Türkiye Taşımacılık Sektöründeki yurtiçi yük taşımalarında payı yüze dört ,yolcu taşımacılığındaki payı yüzde iki civarında olan demiryolu sektörünün payının yüzde onbeşlere çıkması durumunda ortaya çıkacak çeşitli tipteki vagon ihtiyacının en az altmışbin adet olacağını dikkate aldığımızda, vagon imalat sanayinin ve yan sanayinin bu üretim ve bakım-onarım kapasitesine erişmek gerekmektedir. 

Temennimiz ve beklentimiz, demiryolu sektörünü doğrudan veya dolaylı olarak besleyen tüm sektörlerin hazır duruma gelmelidir.

“demiryolu geleceğimizdir”


Yaşar ROTA 

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!