Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) Hazırlıkları: Hedef Ulaştırma Alanında Büyük Değişimi Gerçekleştirmek

Günümüzde, üretilen mal ve hizmetlerin tüketim yerlerine ulaştırılmasında kullanılan sistemler, aynı zamanda rekabet edebilmenin de yöntemleridir. Bu nedenle bu araçlar hem nitelik ve nicelik olarak çeşitlenmekte ve gelişmekte, hem de etkinliği sağlamak ve maliyetleri düşürmek üzere bir veya birkaç sistem aynı anda kullanılmaktadır. Dolayısıyla tüm ulaştırma modlarının geliştirilmesi ve durumun gerektirdiği kombinasyonlarda kullanılması zorunludur.
Demiryolu ve denizyolu ağırlıklı çoklu ulaşım sistemleriyle yük taşımacılığı nakliyeciler için ekonomik yönden daha cazip bir hale gelecektir.
Bunun yanında Türkiye’nin özel olarak geliştirilmiş, çevresel etkileri en aza indirgeyen, emisyon ve enerji bakımından en iyi şekilde kullanılan yük koridorlarına ihtiyacı vardır. Bunun yanı sıra güvenilebilirlikleri, sıkışıklığın daha az var olması, düşük işletim ve yönetim maliyetleri de bu yük koridorlarını cazip kılacaktır.
Hatırlarsak AB’nin ulaştırma Politikasına ilişkin hazırlanan 28 Mart 2012 tarihli yeni Beyaz Kitap “Tek Avrupa Ulaştırma Alanı İçin Yol Haritası-Rekabetçi ve Kaynak Etkin Bir Ulaştırma Sistemine Doğru” ana başlığı ile yayımlandı.
Beyaz kitap ulaştırma sektörünün bugün karşı karşıya olduğu sorunlarla, önümüzdeki dönemde karşı karşıya kalabileceği sorunları öne çıkarmakta ve 2050 yılına kadar ki hedefleri kapsamaktadır.
Önümüzdeki dönemde ulaştırma alanındaki hedefler daha az tıkanıklık, daha az emisyon, daha çok istihdam ve daha büyük bir büyüme, daha çok gelir, daha kaliteli hizmet, daha güvenli yolculuk ve petrole daha az bağımlı bir ulaştırma sistemi olarak özetlenebilir.
2050 yılı için ulaştırma alanındaki temel hedefler, ulaşımdan kaynaklanan emisyonlarda yüzde 40’lık bir düşüş ile karayolundan demiryoluna ve diğer modlara yüzde 50 oranında bir geçiş sağlanmasıdır. Tüm bunlarla karbon emisyonunda yüzde 60’lık bir azalma hedeflenmektedir.
Çoklu ulaşım sistemlerini desteklemek 2001 ve 2011 yıllarında yayımlanan Beyaz Kitapların temelini oluşturmaktadır. Bu sistem taşıma türleri arasında işbirliğini oluşturarak, iç içe geçmiş bir ulaştırma zinciri içinde yüklerin “kapıdan kapıya” etkin bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır.
Türkiye’nin de sektörler arası ulaştırma politikasının amacı,”bütünleşmiş ulaştırma bağlantısı” çerçevesinde iki veya daha fazla sektörel ulaşımın kullanılmasıyla yüklerin kapıdan kapıya taşınmasını sağlamak olmalıdır.
Zaten Avrupa Birliği Üyeliğine aday bir ülke olan Türkiye, Beyaz Kitapla ilgili  gereklilikleri Türkiye için hayata geçirmek durumundadır.

1972 yılındaki ilk büyük petrol krizinden bu yana  teknik ilerlemeler, uygun maliyetli enerji verimliliğindeki gelişmeler ve siyasi çabalara karşın ulaştırma sisteminde temel bir değişiklik yaşanmamıştır.Artan ulaşım hacmi, gürültü ve  hava kirliliğinin önemli bir kaynağı olmaya devam ettiğini göstermektedir.
Yeni icat edilelecek araç teknolojileri ve yeni trafik yönetimi sistemi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ulaşımdan kaynaklanan emisyonların azaltılmasında önemli bir rol oynayabilecektir. 
Geç kalınmış eylem ve yeni teknolojilere atılan cesaretsiz adımlar Türkiye ulaşım sektörünü ve bu sektöre dayalı endüstriyi geri dönüşü olmayan bir gerilemeye ve dolayısıyla hareketliliği kısıtlamaya mahkûm edebilir. Önümüzdeki süreçte Türkiye ulaştırma sektörü hızla gelişen dünya ulaştırma pazarlarında giderek artan bir sert rekabetle karşı karşıya kalabilecektir.
Türkiye’nin hedefi, verimlilikten ödün vermeden ve hareketliliği tehlikeye atmadan  ulaştırma sistemini petrol bağımlılığından kurtarmak olmalıdır.
Ulaştırma sektörü daha az ve daha temiz enerji kullanmalı, modern altyapıdan daha fazla yararlanmalı ancak su, toprak ve ekosistem gibi önemli doğal varlıklar ve çevre üzerindeki olumsuz etkisi de azaltılmalıdır. 
Yeni ulaşım modelleri ortaya çıkmalı ve daha büyük hacimdeki yük ve daha fazla sayıda yolcu buna göre en verimli çoklu ulaştırma sistemleri ile varacakları yere kadar ortaklaşa taşınmalıdır. 
Bu suretle Türkiye bir taraftan kaynaklarını daha verimli kullanırken diğer yandan da ekonomik ilerleyişini destekleyecek, rekabeti arttıracak ve yüksek kalitede hareketlilik hizmetleri sunacak bir sistemin oluşturulmasını tamamlamalıdır.
Yukarıda belirtilen gelişmelerle, demiryolu ulaştırmasının Türkiye’nin ekonomik, çevresel ve kültürel gelişmesine, dünya ile rekabet edebilirliğine olumlu katkıları olacağını, önemli bir istihdam hacmi yaratacağını, sanayimizin ve ticaretimizin gelişeceğini, ihracat hedeflerine ulaşılmasında lokomotif güç olacağını, Türkiye’de üretilecek demiryolu çeken ve çekilen araçlarının, demiryolu altyapısı ile ilgili kullanılabilecek her türlü tesis ve malzemenin üretileceğini ve ihraç edilebileceğini,serbestleştirilmiş demiryolu ulaştırmasının tüm sektörlere önemli katkılar sağlayacağını dikkate alan bir yaklaşım, Onuncu Kalkınma Planının hazırlıklarında Ulaştırma Sektörünün odak noktası olmalıdır.
Özel Demiryolu Ulaştırması Sektörünün ilgili düzenleyici  kurumlardan beklentileri ana başlıkları ile aşağıdadır;
• Türkiye Demiryolu Ulaştırma Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ile ilgili yasa bir an önce çıkartılmalıdır.
• Altyapı kullanım ücretleri,karayolu ile rekabet edilebilir bir düzeyde olmalıdır.
• Kamu ve özel sektörün altyapıya erişimi konusunda ayırım yapılmamalıdır
• Rekabette eşitsizlik yaratılmaması için yasa sonrasında serbestleşme sürecine geçiş sürecinde  kamu sektörüne sağlanabilecek tüm kolaylıklar ayırım yapılmaksızın özel sektöre de sağlanmalıdır.
• Ulaştırma sistemi içerisinde demiryolu yatırımlarına öncelik verilmelidir
• Yatırım planlarında yük öncelikli demiryolu yatırım stratejisi uygulanmalıdır.
• Raylı sistemlerde yerli sanayi teşvik edilmelidir
• Mevcut hatlar yenilenmeli, tüm hatlardaki dingil basıncı en az 22,5 tona çıkarılmalı, tüm hatlar sinyalli ve elektrifikasyonlu hale getirilmelidir.
• Tüm liman, üretim merkezleri ve Organize Sanayi Bölgelerine demiryolu bağlantı hatları yapılmalıdır
• Demiryolu Mükemmeliyet Merkezleri ve Araştırma Enstitülerinin kurulması teşvik edilmeli, test ve sertifikasyon merkezleri kurulmalıdır.
• Ulaştırma Ana Planı ve Lojistik Ana Planı çıkartılmalıdır
• Akıllı Ulaştırma Sistemleri kurulmalıdır
• 2023 yılına kadar taşımacılık türleri arasındaki dengesizliğin değiştirilmesi için öncelikle yapılması gerekenler tesbit edilmelidir
• Çevresel etkileri en aza indirgeyen, karbon emisyonu ve enerji verimliliği bakımından en iyi şekilde kullanılan ulaşım sistemleri oluşturulmalıdır
• Demiryolu sektörünün ihtiyacı olacak uygun nitelikli insan kaynağı eğitim sistemi oluşturulmalıdır
• Çevre ülkelere bağlantılar sağlayacak yeni hat ve bağlantılar yapılmalıdır.
• Ulaştırma altyapı kullanımlarında ücretlendirilmeye geçilmelidir
• Her bir ulaştırma sektörünün yüksek kapasite ve güvenlik,esneklik,düşük enerji,düşük çevresel etki gibi kendine has avantajları bulunmaktadır.Sektörler arası etkileşim  sonucu tüm ulaştırma sektörünün daha etkili,maliyeti düşük ve sürdürülebilir bir çoklu ulaştırma zincirine dönüştürülmesi  sağlanmalıdır
• Çoklu ulaşım sistemlerine uygun altyapı oluşturulmalı, mevzuatı hazırlanmalıdır
• 2023 yılına kadar Demiryolunun yük taşımacılığındaki payının yüzde 15’in , yolcu taşımacılığında payının yüzde 10’un üzerine çıkaracak ulaştırma sistemi oluşturulmalıdır 
Dokuzuncu Kalkınma Planının bir devamı olacak Onuncu Kalkınma Planı, kentiçi ve kentlerarası raylı sistemlerle toplu yolcu ve yük ulaştırmasının önünü açarak, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlayacaktır.
Bunun için de “demiryolu geleceğimizdir…” diyoruz.


Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!