Bize Ulaşın :

+90 (216) 495 29 65

Köşe Yazıları

15.02.2013

Beyaz Kitaplar Taşımacılık Sektörünün Geleceğini Belirliyor

AB’de demiryollarının reform süreci yirmi yıl önce başlamıştır.Yirmi yıl önce Avrupa’da demiryollarının performansı düşük, ulaştırma maliyetleri çok yüksekti.Demiryollarının rekabetçi pozisyonu hızlı bir düşüş sürecindeydi. Buna ek olarak, demiryolları ayakta kalabilmek için devlet bütçesinden yüksek miktarda kaynağa ihtiyaç duymaktaydı. 

Avrupa’nın birçok ülkesinde  altyapı yenileme ve demiryolu araçlarına yatırım ihmal edilmişti.Bu gelişmeler karşısında demiryolu konusunda acil bir reforma ihtiyaç duyulmuştur.AB reformunun amacı demiryollarının performansının iyileştirilmesi, demiryollarının daha piyasa odaklı bir hale getirilmesi ve demiryollarının ortak pazarın geliştirilmesini destekleyen ucuz ve güvenilir bir ulaşım aracı haline getirilmesiydi.
Reform süreci genelde yavaş ve karmaşık bir seyir izlemiştir.Tarih içinde gelişen demiryolu yönetimi yapısının gelecekte piyasaya yönelik bir yapıya kavuşturulması,Yeni Altyapı Yöneticisi ve taşımacılık şirketlerinin ticari bir biçimde çalışması gerekiyordu. Bu da planlamanın, bütçeleme ve finansmanın yeniden tanımlanması  anlamına geliyordu.Altyapı, yolcu ve yük işlerinin ayrı sorumluluklara sahip ayrı birimlere ayrılması yönetim yapısında bir değişikliğin yapılmasını da gerektirmekteydi. Çünkü eski yönetim yapısında demiryolları birçok ortak kaynağa sahip bir işletme modeli olarak kullanılmaktaydı.

Bu reform zemini yaratacak hukuki belge AB Direktifi olarak hazırlandı ve  91/440 Sayılı Direktif olarak 1991 yılında yayımlandı.

Bu hukuki belgenin içeriğine uygun olarak da AB’nin demiryolu politikaları belirlendi  ve “Beyaz Kitap” (White Paper) yayımlandı. 

AB, ortak taşımacılık politikasını oluşturmak amacıyla, uzun vadeli stratejilerinin ilk aşamalarını açıkladığı “2010 yılı için Avrupa Ulaştırma Politikası: Karar Zamanı” başlıklı Beyaz Kitap, Komisyon tarafından Eylül  2001 yılında yayımlanmıştı. 
Beyaz Kitap aşağıda belirtilen ana bölümlerden oluşmaktaydı:
• Taşımacılık türleri arasındaki dengenin değiştirilmesi: Dengenin demiryolu, denizyolu ve iç suyolu lehine değiştirilmesi için 2010 yılına kadar taşımacılık türleri arasındaki rekabetin düzenlenmesi ve taşımacılık türleri arasındaki bağlantıların tamamlanması önceliklerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.
• Darboğazların giderilmesi: Özellikle Trans-Avrupa Şebekesine dâhil ana arterlerdeki darboğazların giderilmesi önem arz etmektedir.
• Kullanıcıların taşımacılık politikasının merkezine yerleştirilmesi: Kullanıcıların nereye, ne için para ödediğini bilmesi sağlanmalı ve kullanıcı hak ve yükümlülükleri birlikte ele alınarak geliştirilmesine önem verilmelidir.
• Taşımacılık alanında küreselleşmenin yönetilmesi: Genel olarak ulusal düzeyde ele alınan ve iç pazarı korumayı amaçlayan taşımacılık politikalarının, ticareti kolaylaştırmayı amaçlayan ancak sosyal ve çevresel gereklilikleri göz ardı eden uluslar arası politikalar ile uyumlaştırılması gerekmektedir.

Beyaz Kitap’da yer alan önlemlerin önemli bir kısmı gerçekleştirilmiştir.Belirtilen hedefler hâlâ geçerliliğini korumaktadır.

Avrupa Komisyonu, ulaştırma sektöründe yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, yeni ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde 2006 yılında Beyaz Kitabı gözden geçirerek gelecekteki ulaştırma politikası için beş temel husus belirlemişti;
• Yüksek seviyede hareketlilik
• Çevrenin korunması
• Etkinlik ve sürdürülebilirliğin desteklenmesi konusundaki yenilikler
• Uluslararası ölçütler
• Kullanıcı merkezli taşımacılık politikası


AB ülkeleri demiryolu sektöründe ortaya konulan politika ve önlemler ile pazar kaybının 2010 yılı sonuna  kadar en azından 1998 yılındaki düzeyine getirilmesi ve daha sonra ise bu seviyenin iyileştirilmesini hedeflemektedir. Ana başlıklar halinde tespit edilen problemlerin giderilmesi amacıyla Komisyon 91/440 Direktifi ile başlayan reform sürecini ileri bir adım olarak “Birinci Demiryolu Paketi” şeklinde devam ettirmiştir. 
AB Demiryolu politikası ; 
• Altyapının işletmeden ayrılması (en azından muhasebe bazında), 
• Yeni işletmelerin pazara girişinin mümkün kılınması, 
• Altyapının tahsisi ile ilgili kuralların ve altyapı kullanım ücretlerinin belirlenmesi, 
• Bağımsız düzenleme organlarının oluşturulması 
temelinde belirlenmiştir.


Komisyon Ocak 2002’de aşağıda belirtilen önerileri içeren “İkinci Demiryolu Paketi”ni kabul etmiştir:
• AB demiryollarında kaza ve olayların araştırılması ve emniyetin düzenlenmesi ile ilgili yeni bir direktif
• Karşılıklı işletilebilirlik ile ilgili önceki iki direktif üzerinde yapılan düzenlemeler
• Avrupa’da emniyeti iyileştirmek ve karşılıklı işletilebilirliği geliştirmek üzere Avrupa Demiryolu Ajansının (ERA) kurulması.

Sonuç olarak; demiryolu yük pazarı, 15 Mart 2003 itibariyle Trans-Avrupa demiryolu yük şebekesinde, 1 Ocak 2006 itibariyle uluslararası yük taşımacılığı için ve 1 Ocak 2007 tarihinde ise tüm yük taşımacılığı için rekabete açılarak serbestleştirilmiştir.

AB Komisyonu, 3 Aralık 2007 tarihinde yürürlüğe giren ve yolcu hakları, kamu hizmeti yükümlülükleri ve makinistlerin brövelendirilmesi ile ilgili düzenlemeleri içeren “Üçüncü Demiryolu Paketi” ile uluslararası yolcu taşımacılığının 1 Ocak 2010’dan itibaren rekabete açılmasını hedeflemiştir.

On yıllık dönemi kapsayan bu “Beyaz Kitap” dönemi,2010 sonu itibariyle süresini doldurmuştur. 

Beyaz Kitap 10 yıl aradan sonra güncellendi. Avrupa Komisyonu taşımacılık sektöründeki son gelişmeler ve gelecek öngörüleri temelinde 2050 yılına kadar AB düzeyinde ele alınmasını önerdiği politik eylemlere ilişkin “Taşımacılık Beyaz Kitabı”nı 28 Mart 2011 tarihinde yayımladı. "Tek Avrupa Taşımacılık Alanına ilişkin Yol Haritası - Rekabetçi ve Kaynak Etkin Bir Taşımacılık Sistemine Doğru" (WHITE PAPER- Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system)  isimli Beyaz Kitap, 2050 yılına kadar AB çapında rekabetçi ve kaynak etkin bir taşımacılığın temin edilmesini ve AB'nin küresel taahhütleri çerçevesinde sektörden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını öngörüyor.

Taşımacılığın Beyaz Kitabı’nın hedefi; ‘Rekabetçi ve Kaynak Tasarruflu Taşıma Sistemi’ olarak belirlendi. 2050 yılına ilişkin hedefleri koyan ve başına da sera gazı yayılımını yüzde 60 oranında azaltmayı hedefleyen Avrupa Komisyonu, 40 somut girişimden oluşan bir de yol haritası belirledi. Kaynak tasarruflu ulaştırma sistemi için de 10 hedef koyan Avrupa Komisyonu, böylece beklentileri de somut bir hale getirdi.

Beyaz Kitap’ın içeriği özetle şöyle;

Daha fazla enerji tasarrufu sağlayan modların kullanımı da dahil olmak üzere, multimodal lojistik zincirlerinin performansını optimize etmek;verimli ve yeşil taşıma koridorları sayesinde, 300 kilometrenin üstündeki karayolu taşımacılığının 2030 itibariyle yüzde 30’u, 2050 yılı itibariyle de yüzde 50’si demiryolu veya denizyoluna kaydırmak; Bu hedefe ulaşmak için uygun altyapının da geliştirilmesi için 2050 yılına kadar Avrupa yüksek hızlı demiryolu ağını tamamlamak;2030 yılına kadar mevcut yüksek hızlı demiryolu ağının uzunluğunu üç katına çıkarmak;tüm üye ülkelerde yoğun bir demiryolu ağı oluşturmak;2050 yılında orta-mesafeli yolcu taşımacılığının çoğunluğu demiryolu ile sağlamak;2030 yılına kadar tam fonksiyonel ve AB çapında multimodal TEN-T ‘çekirdek ağı’nı, 2050 yılına kadar da yüksek kalitede ve kapasitede bir ağ ile bunlara ilişkin bilgi hizmetleri geliştirmek; 2050 yılı itibariyle tüm çekirdek ağ havalimanlarının tercihen yüksek hızlı demiryollarına; tüm çekirdek deniz limanlarının da yeterli şekilde demiryoluna ve mümkün olan yerlerde de iç suyolu sistemlerine bağlanmasını sağlamak;bilgi sistemleri ve pazar-tabanlı girişimlerle taşımacılık ve altyapı kullanımının verimliliğini artırmayı sağlamak;2020 itibariyle Avrupa’da modernleştirilmiş hava trafik yönetimi altyapısını (SESAR) kullanıma sokmak ve Avrupa Ortak Hava Sahasını tamamlamak. Eşdeğerdeki kara ve denizyolu taşıma yönetim sistemlerini (ERTMS, ITS, SSN ve LRIT, RIS) ve aynı zamanda Avrupa Global Navigasyon Uydu Sistemi’ni (Galileo) yaymak;2020 yılına kadar Avrupa multimodal taşıma bilgi, yönetim ve ödeme sistemi için çerçeve oluşturmak; 2050 itibariyle karayolu taşımacılığına bağlı ölümleri sıfıra yakın bir seviyeye çekmek bu amaç doğrultusunda, AB karayolu ulaşımına bağlı ölümleri 2020 yılına kadar yarıya indirmek;Şehiriçi ulaşımda 2030 yılına kadar ‘geleneksel yakıt tüketimli’ otomobil kullanımını yarıya indirmek; bu araçlarda şehirlerde kullanımlarını 2050 yılına kadar aşamalı olarak sona erdirmek; 2030 yılına kadar önemli şehir merkezlerinde karbondioksitsiz şehiriçi lojistiği sağlamak;2050 yılı itibariyle havayollarında düşük karbonlu sürdürülebilir yakıt kullanımını yüzde 40’a çıkarmak; 2050 yılına kadar gemi yakıtlarından çıkan karbondioksit emisyonlarını yüzde 40 oranında azaltmak;‘Kullanıcı öder’ ve ‘çevreyi kirleten öder’ prensiplerinin tam olarak uygulanmasını sağlamak; gelecekteki taşımacılık yatırımları için finansman sağlamak için özel sektörün işe dahil edilmesine doğru ilerlemektir.

Taşımacılığın odak noktasına,”bedeli ne olursu olsun gelecek nesillere yeşil ve temiz bir dünya bırakmalıyız” anlayışının yerleştirildiği yeni bir dönem başlıyor.Bu dönem yalnız taşımacılık sektörü için değil her sektör için önemli miktarlarda maliyetler oluşturacaktır.Bu nedenle de kaynakların etkin ve tasarruflu kullanılması gerekecektir.

Biz de bu yeni taşımacılık döneminin  etkin figürünün,”Demiryolu” olacağını söylüyor,
“Demiryolu geleceğimizdir” diyoruz.

Yaşar ROTA

DUYURU

İlgililerin dikkatine; 19 Haziran 2019 Çarşamba

Firmamız Greenbrier(Rayvag) olarak ülkemiz demiryolu taşımacılığının yoğun olarak yapıldığı Payas/İskenderun, Malatya, Kayseri ve Divriği/Sivas'ta Mobil servis hizmeti vermeye başlamışlardır. Hizmetlerimiz üç şekilde verilmektedir.
1-Vagon sahibi firma vagonu hakkında bilgi verir. Yapılacak tamirin şeklini de belirlemiş ise; Firmamızdan fiyat ister ve karşılıklı mutabakatla arıza giderilerek fatura edilir.
2-Vagon sahibi firma vagonları ile ilgili bilgileri verir, firmamız yıllık olarak vagonların bütün ihtiyaçlarını karşılayarak hizmet verir. Karşılıklı şartları belirleyerek fiyatlama mutabakatı ile aylık fatura edilerek ödeme talep edilir.
3-Mobil ekiplerimizin konuşlandığı istasyonlardan geçen müşteriye ait vagonların tamamı her geçişinde arıza, sarf ve durum tespiti amaçlı kontrol edilir, bir gün sonra müşteriye rapor edilir. Bu hizmet için vagon başı cüzi bir bedel aylık olarak talep edilir. Şayet arıza tespit edilirse anında müşterinin ECM ve yetkilisine haber verilir. Arıza hakkında detaylı bilgi verilir, tamirin yapılma şekli belirlendikten sonra müşteriye daha önce belirtilen yedek parça ve işçilik ücreti üzerinden tamir gerçekleştirilir.
Bilgilerinize sunarız.

Üyelerimiz

E-Posta Listemize Kayıt Olun

Aşağıdaki formu kullanarak e-posta adresinizi sistemimize kayıt edin, gelişmelerden haberdar olun.

Süreli Yayınlarımız

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

Demiryolu Dergisi Son Sayısı Çıktı!

İndir

Çevirimiçi Broşürümüzü İndirmek İçin TIKLAYIN!

Raporumuzu İndirmek İçin TIKLAYIN!

Bilanço ve Gelir Tablosunu İndirmek İçin TIKLAYIN!